Wat als de geldigheid van uitstel van betaling afloopt?

Rondom uitstel van betaling, corona en de belastingaangiften duizelt het u ongetwijfeld met al die datums, deadlines en voorwaarden. Wat moet u weten om de zaken fiscaal in orde en overzichtelijk te houden? Wat zijn de komende deadlines?
Bijzonder uitstel van betaling

Indien uw bedrijf in de problemen is gekomen door de coronacrisis, dan kunt u online bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen.

Hoe? U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen met het online formulier op de website van de Belastingdienst ( https://bit.ly/2VvXODW ). Hiervoor dient u in te loggen met uw eigen DigiD.

Voor welke belastingen? U kunt bijzonder uitstel aanvragen voor de:

 • inkomstenbelasting;
 • Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • binnenlandse accijnzen (alcohol, minerale oliën en tabak);
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • milieubelastingen (afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, energiebelasting, kolenbelasting en opslag duurzame energie);
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland;
 • belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) vanaf het tijdvak 1 mei 2020.

Let op. Dit geldt niet voor de omzetbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer.

In één keer tegelijk? Voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u automatisch in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. Dit kan op het moment dat u één belastingaanslag heeft ontvangen van een van de hiervoor genoemde belastingen. Indien u uitstel van betaling wilt voor de overige belastingen, dient u dit voor alle overige belastingen apart aan te vinken in het online formulier. Let op. U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen voor belastingen waarvoor u een belastingaanslag heeft ontvangen.

Hoelang? Er wordt dan automatisch uitstel aangevraagd voor de huidige, reeds opgelegde en toekomstige aanslagen voor een periode van drie maanden, vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling. Let op 1. Voor latere belastingaanslagen die automatisch in de uitstelregeling meelopen, schuift de termijn van drie maanden niet op. Let op 2. Voor de bpm kunt u alleen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor naheffingsaanslagen die betrekking hebben op tijdvakken vanaf mei 2020. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

Samenwerkingsverband

Heeft u een samenwerkingsverband, zoals een Vof, en wilt u bijv. uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, dan dient u meerdere uitstelverzoeken in te dienen. Voor de privébelastingen, zoals inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet, dient iedere vennoot namelijk afzonderlijk een verzoek in te dienen. Voor de niet-privébelastingen, zoals de omzetbelasting en loonheffing, moet er namens de Vof één verzoek worden ingediend. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u automatisch drie maanden uitstel van betaling.

Uitstel voor langer dan drie maanden

Indien u langer uitstel nodig heeft dan drie maanden, dan kunt u dit in uw eerste verzoek of binnen de periode van drie maanden na uw eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of digitaal aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden (zie hierna de alinea’s belastingschuld < € 20.000 en belastingschuld € 20.000 of hoger).

Uitstel van betaling loopt af? Heeft u reeds eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan ontvangt u van de Belastingdienst tijdig een schrijven wanneer uw uitstel afloopt. Heeft u vanwege de coronacrisis langer uitstel nodig, dan kunt u uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier ( https://bit.ly/2VvXODW ).

Belastingschuld < € 20.000. Is de belastingschuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen, lager dan € 20.000, dan dient u in het online formulier de omstandigheden en gevolgen waardoor uw bedrijf door de coronacrisis is getroffen aan te geven.

Onderbouwen? Zo kunt u bijv. met cijfers onderbouwen dat uw omzet gedaald is ten opzichte van de voorgaande maanden of dat u minder opdrachten en boekingen heeft ten opzichte van de voorgaande maanden. Indien u in het bezit bent van bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen, kunt u deze als bijlage meesturen.

Schuld € 20.000 of hoger? Is de belastingschuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen € 20.000 of hoger, dan vraagt de Belastingdienst extra informatie waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn te wijten aan de coronaperikelen.

Verklaring derde deskundige

Voor belastingschulden van € 20.000 of meer is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijv. een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw belastingadviseur of accountant. Let op.  Een derde deskundige is niet iemand uit uw eigen onderneming.

Wat moet er in de verklaring staan? Een derde deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is:

 • dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel van betaling of naar verwachting op korte termijn daarna;
 • dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Liquiditeitsprognose. Daarbij dient er een liquiditeitsprognose bijgevoegd te worden die volgens de derde deskundige aannemelijk is. De liquiditeitsprognose dient opgesteld te zijn aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het tijdstip van indiening van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. In de toelichting bij de verklaring dient de derde deskundige aan te geven welke documenten of gegevens door u zijn verstrekt en indien nodig nader toe te lichten. De verklaring van de derde deskundige en de liquiditeitsprognose kunnen aan het onlineformulier worden toegevoegd.

Na indiening. Na indiening van uw digitale verzoek ontvangt u van de Belastingdienst een digitale ontvangstbevestiging.

Verzoek verlenging ontvangen?

Nadat de Belastingdienst uw verzoek om verlenging heeft ontvangen, mag u de betaling van aanslagen voor de belastingen waarvoor u eerder bijzonder uitstel heeft aangevraagd, uitstellen. Tip. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen die u ontvangt voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd. Als u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit totdat u van de Belastingdienst een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken. Tip. Dit versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Let op. Voor aanslagen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd, dient u apart bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Als online niet lukt? Indien u uw verzoek niet online kunt indienen, kunt u ook schriftelijk verzoeken om verlenging bijzonder uitstel. Deze brief stuurt u dan naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nlNeem contact met ons op


Archief