Aanvraag NOW-regeling vanaf 6 april open

Als uw onderneming te maken heeft met minstens 20% omzetverlies, kunt u vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW-regeling. Bedrijven krijgen binnen drie tot vijf weken bericht. Hoe ziet deze regeling eruit?


Voorwaarden
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen, geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als een bedrijf dat NOW-subsidie heeft ontvangen toch een aanvraag doet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen, wordt het loon van de betreffende medewerker(s) verhoogd met 50% en moet 90% daarvan worden terugbetaald. 

Omzetverlies berekenen
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Vervolgens moeten zij dit vergelijken met de omzet van maart, april en mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die een of twee maanden later start. Voor een concern wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom: sociale verzekeringsloon plus 30%. 
Voor de loonsom gebruikt het UWV automatisch de gegevens uit de loonaangifte van de Belastingdienst. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde 'sociale verzekeringsloon'. Hierbovenop komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als deze ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Hoe aanvragen? 
De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Definitieve vaststelling aanvragen
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Deze kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. 
Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en - indien nodig en mits uitvoerbaar - aanpassingen doorvoeren.


bron: tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief